Adatkezelési tájékoztató

a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért adományozásaival kapcsolatban keletkezett adatok kezeléséről

A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (a továbbiakban: Alapítvány) célja a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása, szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése.

Az Alapítvány ezúton tájékoztatja az Alapítvány által nyújtandó pénzbeli támogatások kedvezményezettjeit, valamint az Alapítvány részére nyújtott adományok adományozóit az adományozás lebonyolításával összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezésein alapszik.

1. Az adatkezelő

név: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
képviseli: dr. Herczegh Anita Katalin, a kuratórium elnöke
nyilvántartási szám: 14-01-0003444
honlap: https://regoczialapitvany.hu/

Az Alapítvány felelős az általa kezelt személyes adatok jogszerű kezeléséért.

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

név: dr. ifj. Balsai István ügyvéd, Balsai Ügyvédi Iroda
e-mail cím: regoczi.dpo@balsailaw.hu
telefonszám: +36 1 790 5871

 

3. Adatfeldolgozó neve és elérhetősége bankkártyával történő adományozás esetén

név: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19
cégjegyzékszám: 01-09-174466
adószám: 24386106-2-42
Képviseli: Benyó Peter ügyvezető

 

4. Az adatkezelés jogalapja és célja

Támogatottak adatainak kezelése:

Az Alapítvány támogatottjainak adatkezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a kedvezményezett személy vagy kedvezményezett szervezet képviselőjének hozzájárulása szükséges. Az érintett jogosult hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adományozás céljából történő adatkezelés:

Az adományozó személyes adatainak adatkezelési jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adományozó által megadott hozzájárulás.
Az adományozás teljesítésével összefüggésben felmerülő adójogi- és számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Az Alapítvány abból a célból kezeli az 5. pontban foglalt személyes adatokat, hogy az adományozásra való jogosultságot megállapíthassa, az Alapítvány részére juttatott adományokat kezelje, ezek alapján az adományozásról dönthessen, és adományt nyújthasson a kedvezményezettek részére.

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, a kezelt adatok forrása

A) Az Alapítvány által kezelt személyes adatok köre támogatás nyújtásával összefüggésben:

 1. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám neve
 2. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám születési neve
 3. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám születési helye, ideje
 4. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám anyja neve
 5. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám lakcíme
 6. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám TAJ-száma
 7. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám bankszámlaszáma
 8. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám telefonszáma
 9. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám e-mail-címe
 10. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám jogállása (szülői felügyeletet gyakorló, gyám)
 11. szülői felügyeleti jogot gyakorló, gyám havi nettó jövedelme, juttatásai
 12. kiskorú neve
 13. kiskorú anyja neve
 14. kiskorú születési helye, ideje
 15. kiskorú TAJ-száma
 16. kiskorú címe
 17. elhunyt szülő neve
 18. elhunyt szülő halálának időpontja
 19. elhunyt szülő halálának oka
 20. igényelt támogatás mértéke, okai

A fenti, kedvezményezettek részére nyújtott támogatással összefüggő személyes adatokat a kedvezményezettek hozzájárulása alapján és annak visszavonásáig kezeli az Alapítvány, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

B) Kezelt adatok köre az Alapítvány részére nyújtott adományokkal kapcsolatban:

Amennyiben Ön adományozna az Alapítvány részére, erre átutalás vagy bankkártyás fizetés útján van lehetősége.

Átutalás esetében az Alapítvány az adományozó nevét és bankszámlaszámát kezeli.

Bankkártyás fizetés esetén az Alapítvány az alábbi adatokat kezeli.

Gazdasági társaság esetében:

 1. cégnév
 2. székhely
 3. cégjegyzékszám
 4. adószám
 5. email cím
 6. telefonszám
 7. ügyvezető vezetékneve, keresztneve


Civil szervezet esetében:

 1. név
 2. székhely
 3. nyilvántartási szám
 4. adószám
 5. email cím
 6. telefonszám
 7. törvényes képviselő vezetékneve, keresztneve, tisztsége


Önkormányzat esetében:

 1. név
 2. MÁK nyilvántartási szám (PIR)
 3. adószám
 4. polgármester keresztneve, vezetékneve, telefonszáma, e-mail címe
 5. székhely


Természetes személy esetében:

 1. név
 2. adóazonosító jel
 3. e-mail cím
 4. telefonszám
 5. lakcím

Az adományozáshoz ezen adatok kezelése elengedhetetlen.

Az adományokkal összefüggő adatkezelésre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adományozás lebonyolítását követően legalább 8 évig kerül sor.

Amennyiben az adományozó hozzájárul, neve feltüntetésre kerül az Alapítvány honlapján az adományozók között, mely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adományozó által megadott hozzájárulás. Ezen adatok kezelésére az adományozó hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak, az adatok pontosságáért, az adatokban bekövetkezett változás bejelentéséért az adatközlő tartozik felelősséggel.

A kedvezményezett a jelen adatlap aláírásával/a honlapon található jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével kijelenti, hogy a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulást mint a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

6. Az adatokhoz történő hozzáférés, az adatbiztonsági intézkedések és az adattovábbítás

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz teljeskörűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak az Alapító, a Kuratórium és az Alapítvány titoktartásra kötelezett alkalmazottai, valamint adatfeldolgozó férhetnek hozzá, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. Az adatok kezelése e-mailen, papír alapon, valamint számítógépen elmentve történik, olyan módon, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus iratokhoz kizárólag az említett személyek férhetnek hozzá. A papír alapon tárolt személyes adatok őrzési helye az Alapítvány székhelye, az elektronikus formában kezelt adatok vonatkozásában az Alapítvány megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a megadott személyes adatok védelméről, többek között a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan megváltoztatás ellen.

Az adatkezelő jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan az eset összes körülményének gondos mérlegelése után közölhet személyes adatot egy személyében változó, de meghatározott személyi körrel, amely az adatkezelő könyvelőjéből, adótanácsadójából, jogi tanácsadójából, adatvédelmi tisztviselőjéből és pénzforgalmi jelzőszámainak vezetését végző személyekből mint címzettekből áll.

Az adatfeldolgozóként eljáró, az adományozás teljesítésében közreműködő online fizetési szolgáltató az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19; nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-09-174466). Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Kötelezettségszegés, károkozás, bűncselekmény vagy szabálysértés felmerülése esetén az adatok átadásra kerülnek az eljáró hatóságoknak, egyéb szervezeteknek. A fent meghatározott személyi körön kívül harmadik személyek részére, külföldre és nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.

Tudomásul veszem, hogy a(z) Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) adatkezelő által a(z) https://regoczialapitvany.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím, támogatás összege.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Fizetési tájékoztató ide kattintva elolvasható.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a) Az érintett hozzáférési joga a kezelt személyes adataihoz:

Az adomány kedvezményezettjei tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

b) A kezelt személyes adatok helyesbítése:

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, pontatlanok vagy kiegészítésre szorulnak.

Az a) és b) pont szerinti kérelmet az info@regoczialapitvany.hu e-mail-címen vagy postai úton az Alapítványnak címezve lehet előterjeszteni.

c) Az érintett joga a kezelt személyes adatok törléséhez:

A 8 éves megőrzési időn belül az adományozással összefüggésben kezelt személyes adatok törlése nem kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes.

d) Az érintett joga személyes adatai korlátozásához:

Amennyiben az érintett a kezelt személyes adatai pontosságát vitatja, ennek ellenőrzéséig az érintett személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek.

e) Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag lehetséges – az érintett által megjelölt harmadik személy részére történő átadását.

A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonását), a korlátozást, az adathordozást az Alapítvány a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Alapítványhoz mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Vizsgálatot kezdeményezhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.

Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Ha az érintett úgy véli, hogy az Alapítvány adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Kaposvári Törvényszék (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.