Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (a továbbiakban: Alapítvány) célja a koronavírus által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítése, életminőségük anyagi támogatása, mentális feltételeinek javítása, szociális gondozásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése.

1.2. A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2., adószáma: 19302599-1-14, nyilvántartási száma: 14-01-0003444, képviseli: dr. Herczegh Anita Katalin, a kuratórium elnöke) (a továbbiakban: Alapítvány) részére nyújtott adományozás feltételeit, valamint az Alapítvány és az Adományozó jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF a www.regoczialapitvany.hu domain név alatt működő adománygyűjtésre vonatkozik.

2. Felek megjelölése

2.1. Weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Alapítvány)

név: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
képviseli: dr. Herczegh Anita Katalin, a kuratórium elnöke
nyilvántartási szám: 14-01-0003444
honlap: https://regoczialapitvany.hu/

A szolgáltatási szoftver az Alapítvány tulajdona. A szolgáltatást az Alapítvány üzemelteti, az oldal technikai karbantartását a Colibree Design & Development Korlátolt Felelősségű Társaság (1163 Budapest, Máté utca 2.) végzi.

Az oldalon keresztül történő bankkártyás fizetés minden esetben az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) által üzemeltetett SimplePay fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez az Alapítvány nem fér hozzá.

2.2. Adományozó

Az a természetes személy, illetve jogi személy, aki az 1.2. pontban megjelölt domain alatt, az Alapítvány céljának elérése érdekében adományt nyújt.

2.3. Szerződő felek

Az Alapítvány és az Adományozó együttesen Szerződő felek.

3. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Alapítvány: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2., adószáma: 19302599-1-14, nyilvántartási száma: 14-01-0003444, képviseli: dr. Herczegh Anita Katalin, a kuratórium elnöke), a www.regoczialapitvany.hu weboldal üzemeltetője. Az Alapítvány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Adomány vagy adományozás/támogatás: az Adományozó által az Alapítvány számára, az Alapítvány céljának elérése érdekében, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben/tárgyi eszközben/egyéb szolgáltatás formájában nyújtott támogatás, amely pénzeszköz esetében a honlapon keresztül bankkártyás fizetés, illetve banki átutalás formájában történhet.

Adományozó: az a természetes személy, vagy jogi személy, aki az Alapítvány számára az Alapítvány céljának elérése érdekében, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben/tárgyi eszközben/egyéb szolgáltatás formájában támogatást nyújt, illetőleg aki elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

Adománygyűjtés típusok: a honlapon két Adománygyűjtési típust különböztetünk meg: pénzadomány, illetve szolgáltatás vagy tárgyi eszköz típusú adomány. A pénzadományozás történhet bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással.

Nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása
Bankkártyás adományozás: az adományozás során használt fizetési mód, amely a SimplePay felületén történik, és amelyért az Alapítvány nem tartozik felelősséggel, illetve amelynek tranzakciós adataihoz az Alapítvány nem fér hozzá.

Banki átutalással történő adományozás: az adományozás során használt fizetési mód.

Látogató: a honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

4. Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte és hatálya

4.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján az Alapítvány részére pénzbeli/nem pénzbeli támogatást juttat az Alapítvány által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.

4.2. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

4.3. Az Adományozó azzal, hogy banki utalással, bankkártyás fizetéssel adományt juttat az Alapítvány részére, jelen ÁSZF-et elfogadja.

4.4. Az Adományozó részéről történő adomány juttatásával és az ÁSZF elfogadásával létrejön az Adományozó és az Alapítvány között a támogatási szerződés. Az Adományozó saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy juttat-e adományt az Alapítvány részére, illetőleg önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy amennyiben adományt juttat, úgy azt mikor, milyen módon, milyen rendszerességgel és milyen összegben teszi.

4.5. Ugyanazon Szerződő felek közötti újabb fentiek szerinti egyszeri adományozás újabb egyedi szerződés létrejöttét jelenti.

4.6. A támogatási szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

4.7. A támogatási szerződés nyelve magyar.

5. A szerződés tárgya és tartalma

5.1. Az adomány juttatásának a célja, hogy segítséget nyújtson az Alapítványnak, a fentebb részletezett célkitűzése megvalósításához.

5.2. Az Alapítványt célkitűzésének elérése érdekében, bármilyen összegű adománnyal (pénzbeli vagy nem pénzbeli adománnyal) lehet támogatni akár egy, akár többszöri alkalommal (havonta, negyedévente, félévente).

6. Fizetési módok

6.1. A bankkártyás adományozás kizárólag az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) SimplePay rendszerén keresztül teljesíthető.

6.2. Az adományozás megvalósulhat banki átutalással is, az alábbi számlaszámra történő utalással:

A Kedvezményezett neve: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
A Kedvezményezettpénzforgalmi forint alapú számlaszáma: 11705084-21448492-00000000
Közlemény: Adomány
Amennyiben az átutalásról igazolást szeretne kapni, akkor a közleményt egészítse ki:

a)     magánszemély esetében: az Ön adóazonosító jelével;
b)    jogi személy esetében: a szervezet adószámával.

 

Átutalás más devizanemben (euróban vagy amerikai dollárban történő adományozás)
A Kedvezményezett neve: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
A Kedvezményezettpénzforgalmi forint alapú számlaszáma: HU20 1170 3055 5885 6886 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB
Fogadó Bankfiók adatai: OTP Bank Nyrt. Központi fiók,1051 Budapest, Nádor utca 16.
Amennyiben az átutalásról igazolást szeretne kapni, akkor a közleményt egészítse ki:

a)     magánszemély esetében: az Ön adóazonosító jelével;
b)    jogi személy esetében: a szervezet adószámával.

 

7. Az adomány jogi jellege

7.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

7.2. A Támogatás juttatása nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így az Alapítvány a támogatás tényéről bizonylatot nem köteles kiállítani.

7.3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében adott juttatás adómentes.

8. Adatkezelés, adatbiztonság

8.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

9. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése

9.1. Egyszeri, valamint alkalmi támogatás esetén támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik.

9.2. Rendszeresen nyújtott támogatás esetén a Szerződő felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Adományozó bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, a honlapon keresztül a felhasználói fiókjában ( https://regoczialapitvany.hu/fiokom ). A már teljesített támogatás tekintetében az Adományozót elállási jog nem illeti meg.

9.3. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

10. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

10.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

11. Ismétlődő fizetések, vagy Rendszeresen nyújtott támogatás

11.1. Az ismétlődő bankkártyás fizetés, vagy más néven Rendszeresen nyújtott támogatás (a jelen pontban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay, által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Adományozó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

11.2. A fizetés teljesítéséhez szükséges bankkártya adatokat ilyen esetben sem szerzi meg az Alapítvány, mint ahogyan a fizetéshez szükséges bankkártya adatokhoz hozzá sem fér.

11.3. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez az Adományozó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően az Alapítvány honlapján kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Adományozó tranzakciónkként hozzájárulása nélkül az Alapítvány részére történjenek.

11.4. A kiválasztott összeget – az Adományozó választása szerint – havonta, negyedévente, félévente egyszer, de legfeljebb a fizetéshez használt bankkártya lejárati napjáig vonja le a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért javára az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a SimplePay rendszerén keresztül. A SimplePay rendszer adatkezelési dokumentumai az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság érhetőek el.

11.5. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz az Alapítvány nem fér hozzá.

11.6. Az Adományozó által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért az Alapítvány nem felel.

11.7. A jelen ÁSZF-et az Adományozó átolvasta, annak tartalmát megértette és adomány juttatásával egyidejűleg azt kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadta.

12. Záró rendelkezés

12.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt és egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2021. június 16.